Olycksfallsförsäkring

Skulle någon råka ut för en olycka som omöjliggör förvärvsarbete så är det en klar fördel om den personen har en olycksfallsförsäkring. Detta är ett viktigt ekonomiskt skydd då det täcker kostnader för rehab och förlust av intäkt, vilket kan drabba den skadades ekonomi hårt.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Alla som är över 16 år gamla kan teckna en olycksfallsförsäkring, och innan en olycksfallsförsäkring tecknas så ska en hälsoförklaring fyllas i. Det är viktigt att detta görs sanningsenligt för att korrekt ersättning ska betalas ut. Försäkringsbolagen kan kontrollera försäkringstagarens journaler när utbetalning av olycksfallsförsäkring ska ske, och om journaler visar på tidigare problem som är relaterade till en uppstådd skada och som inte tagits upp i hälsoförklaringen, så kan detta påverka utbetalningen negativt för den skadade.

Olycksfallsförsäkringen gäller då en person blir skadad och får en förminskad arbetskapacitet. I olycksfallsförsäkringen ingår även skydd som hjälper den skadade med kostnader för läkarvård, även hos tandläkare, och kostnader för samtal med psykolog och hjälp med begravning. Alla arbetsgivare i Sverige är enligt lag skyldiga att skydda sina anställda när de är i tjänst, med en lagstadgad olycksfallsförsäkring. Sådana olycksfallsförsäkringar täcker då skador som uppstått i samband med olyckor på arbetsplatsen samt kroniska arbetsskador.

För den som behöver vård i samband med en olycka så täcker olycksfallsförsäkringen de aktuella kostnaderna för vården och den eventuella inkomsten som den skadade går miste om. Om försäkringstagaren avlider så täcker olycksfallsförsäkringen begravningshjälp och ersätter de efterlevande.

Den som vill kan utöka sin olycksfallsförsäkring med en invaliditetsförsäkring. I det fall en sådan betalas ut så har beloppet på förhand bestämts redan vid tecknandet av olycksfallsförsäkringen.

Olycksfallsförsäkringar hos de olika företagen är precis som fallet är med alla andra former av försäkringar olika. Vissa bolag erbjuder olycksfallsförsäkringar för olyckor som inträffar utanför landets gränser samtidigt som andra erbjuder tilläggsförsäkringar för detta ändamål. Givetvis påverkas priset på olycksfallsförsäkringen av hur täckande den är.