Barnförsäkring

Många anser att en barnförsäkring är nödvändig eftersom skyddet från samhället inte räcker till. Till exempel får barn födda med handikapp svårt att komma ut i arbetslivet, och kompensationen för detta från samhället är relativt låg. Vidare kan det vara så att ett barn blir långvarigt sjukt, vilket kan innebära att det måste vara hemma med förälder från skola eller dagis – då ges en förälder möjlighet att stanna hemma från jobbet, utan att det blir alltför svårt ekonomiskt. Samtidigt så är även denna form av ersättning relativt låg. Till exempel kan en förälder som är hemma med ett barn som ej är äldre än 19 beviljas helt vårdbidrag på 100750 kronor per år som dessutom är skattepliktigt.

Jämför försäkringar nu, klicka här!

Det finns en kommunal barnförsäkring som täcker barn på dagis, i förskoleverksamhet eller skola. Denna barnförsäkring täcker bara skador som uppstår vid olyckor, inte vid exempelvis sjukdomar. Detta är relativt skevt då barn tenderar att få större och mer ihärdiga men av allvarliga sjukdomar än av olycksfall – därför bör föräldrar överväga att teckna en privat barnförsäkring som täcker både olyckor och sjukdomar. Det är dessutom vanligt att den kommunala barnförsäkringen endast gäller under den tid som barnet befinner sig i verksamheten och inte på fritiden, vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till.

En barnförsäkring kan mynna ut i olika ersättningar, men de viktigaste anses i allmänhet vara invaliditetsersättningen, vårdkostnadsersättningen och sjukersättningen. Storleken på invaliditetsersättningen beror på det valda försäkringsbeloppet. Vidare görs det skillnader på medicinsk och ekonomisk invaliditet. Med medicinsk invaliditet avses kronisk invaliditet som uppstått i samband med en så kallad ersättningsbar händelse. Ekonomisk invaliditet anses vara en invaliditet orsakad av sjukdom eller olycka, och som drastiskt minskar möjligheten för den drabbade att kunna ta sig ut i arbetslivet.

Den som vill skaffa en individuell barnförsäkring får fylla i en hälsoförklaring avseende barnets hälsa, i vilken ett antal detaljer om barnets hälsa redovisas. Dessa detaljer som redovisas måste vara sanningsenliga – falska uppgifter kan göra att försäkringen ogiltigförklaras. När föräldrar ansöker om barnförsäkringar får de i regel skriva under en fullmakt som tillåter försäkringsbolagen att kontrollera vid händelse av skada eller sjukdom som kan göra utbetalning av ersättning enligt barnförsäkringens förutsättningar.